Revitalizácia zelene centrálnych mestských zón 

Zelená infraštruktúra patrí k základným zložkám sídelnej a krajinnej štruktúry, je osobitne známy jej pozitívny vplyv na stav a kvalitu životného prostredia. Zeleň a biodiverzita v mestskom prostredí zabezpečujú viaceré pozitívne funkcie. Vplývajú napríklad na regulovanie klímy, znižujú hlučnosť i prašnosť, zabezpečujú ochranu a podporu biodiverzity, prispievajú k adaptácii na zmenu klímy, majú rekreačnú a náučnú funkciu pre obyvateľov mesta.

Týmto opatrením sa dosiahne:

  • zlepšenie stavu biodiverzity v meste,
  • dôjde k ochladeniu prostredia,
  • zachytávaniu tuhých znečisťujúcich látok a alergénov v ovzduší,
  • tlmenie prúdenia vzduchu, teplotných rozdielov, slnečného žiarenia zatienením plochy,
  • podpora a zadržiavanie vzdušnej vlhkosti,
  • tlmenie hluku,
  • vysadené stromy v blízkosti budov zmierňujú prúdenie vzduchu a tým v zime prispievajú k zníženiu tepelných strát budov.