Vypracovanie akčného plánu

Čo so sebou prináša zmena klímy?

Žijeme v čase, keď dochádza k rýchlym a zásadným zmenám v životnom prostredí. S
meniacou sa klímou prichádzajú extrémne teploty a vlny horúčav, dlhšie obdobia sucha,
prívalové dažde a povodne, alebo vymieranie ohrozených rastlín a živočíchov. Zmena je z
významnej miery spôsobená ľudskou činnosťou a je v ľudských silách ju obmedziť a pripraviť
sa na jej negatívne dopady. Nie len vnímať, ale aj riešiť a adaptovať sa na klimatickú zmenu
je z dlhodobého hľadiska nevyhnutné a potrebné.

Nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa prejavujú aj na kvalite života obyvateľov mesta Brezno.
Môžu významne ohroziť najmä zdravie seniorov, malých detí a chronicky chorých pacientov.

Vedenie mesta Brezno vníma potrebu reagovať na aktuálne, aj predpokladané dopady
zmeny klímy v mestskom prostredí. Preto sa snaží o zvýšenie odolnosti voči klimatickej
zmene a zlepšenie schopností reagovať na negatívne dôsledky zmeny klímy prostredníctvom
investičných i neinvestičných projektov. Jednou z aktivít je aj spracovanie strategického
dokumentu „Akčný plán pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území
mesta Brezno“.

Hlavným cieľom tejto stratégie, ktorá bola spracovaná v roku 2023 je na základe analýzy
súčasného stavu, identifikovania zraniteľných miest a potenciálu pre adaptáciu na meniacu
sa klímu navrhnúť a zostaviť súbor opatrení, ktoré pomôžu prispôsobiť mesto Brezno
novým prírodným podmienkam vyplývajúcim z meniacej sa klímy.
Budúca úspešná
adaptácia na zmenu klímy povedie k nižšiemu ohrozeniu ľudí i prírody (nižšia zraniteľnosť) a
vyššej odolnosti voči nepriaznivým udalostiam (vyššia reziliencia). Nebude pritom ohrozená
kvalita života, životné prostredie, bezpečnosť obyvateľov, ani ekonomický a spoločenský
rozvoj spoločnosti.

Spracovanie Akčného plánu bolo dôležitým článkom projektu a malo za cieľ:
- posúdiť vývoj klímy a hlavných prejavov zmeny klímy na mesto Brezno
- posúdiť súčasnú mieru zraniteľnosti územia
- naplánovať konkrétne opatrenia vedúce k obmedzeniu zraniteľnosti a posilneniu
odolnosti
- nastaviť v meste postupy a procesy vedúce k realizácii jednotlivých opatrení
- naštartovať realizáciu prvých opatrení vrátane stanovenia zodpovedností a zdrojov
financovania

Výsledný strategický dokument možno považovať za moderne a prakticky spracovaný súbor,
pochopiteľný a prístupný ako pre vedenie mesta, tak aj pre širokú verejnosť. Akčný plán bol
vytvorený v nadväznosti na už existujúce strategické dokumenty na úrovni mesta, kraja,

Slovenska aj Európskej únie. Spracovateľom Akčného plánu bola spoločnosť ASITIS s. r. o.,
ktorá zvíťazila v procese verejného obstarávania.

Stratégia a akčný plán pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mesta
Brezno po schválení Mestským zastupiteľstvom v Brezne bude predstavovať podklad pre
rozhodovanie a rozvoj mesta, ktorý bude citlivejšie reagovať na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy.
 
ADAPTAČNÉ OPATRENIA
Klimatické opatrenia delíme na dva základné smery. Nástroje usilujúce sa o zmierňovanie
budúcej zmeny klímy sa označujú ako mitigačné, zatiaľ čo nástroje pripravujúce sa na
následky klimatickej zmeny označujeme ako adaptačné.

Adaptačné opatrenia pomáhajú pripraviť územie na nevyhnutné hospodárske,
environmentálne a sociálne dopady už prebiehajúcich zmien. Ich plánovanie a realizácia sú
preto potrebné aj v prípade, že dôjde k realizácii opatrení radikálne znižujúcich emisie
skleníkových plynov.

Ide o súbor činností, ktoré zmierňujú dopady zmeny klímy na územie. V nadväznosti na
mapovanie a hodnotenie zraniteľnosti mesta a analýzu rizík boli pre jednotlivé hrozby
špecifikované adaptačné opatrenia, ktoré znižujú pravdepodobnosť prejavu danej hrozby
alebo zmierňujú jej negatívny dopad. Úspešná adaptácia mesta bude viesť k zníženiu
celkovej zraniteľnosti.

Mitigačné opatrenia pomáhajú znižovať mieru dopadov na územie v budúcnosti a ich
realizácia je preto dôležitá bez ohľadu na mieru aktuálnych dopadov.
Edit Page

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231