Realizácia aktivít - inštalácia senzorov kvality vzduchu a kombinovaného snímača meteorologických parametrov – rýchlosť vetra a smer, teplota a relatívna vlhkosť, zrážky a barometrický tlak

Znečistenie ovzdušia v meste Brezno a jeho okolí predstavuje významnú hrozbu pre ľudské zdravie a kvalitu života jeho obyvateľov. Byť schopný komplexne odhadnúť celkové znečistenie a kvalitu ovzdušia na území mesta je veľmi dôležité pre rozhodovanie a implementáciu preventívnych opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov. V katastri mesta bude preto osadených 560 senzorov (senzor basic 500 ks, senzor optimal 50 ks, senzor full 10 ks) vo vzdialenosti nie väčšej ako 100 m od seba, čo bude generovať extrémne presnú mapu stavu merateľných ukazovateľov. Takto získané údaje umožnia objektívne a extrémne podrobne spracovať zoznam rizikových lokalít, budú informovať o relatívnom stave ovzdušia v rámci katastra, dokážu byť použité na predpovede zhoršovania stavu životného prostredia, umožnia presnejšie definovať plán dopravy v rámci mesta, prípadne generovať výstrahy pri náhlom zhoršení stavu. Jednou zo zásadných oblastí, ktorú týmto riešením mesto vie ovplyvniť, je tvorba skleníkových plynov – hlavne CO2.

Realizácia aktivít - aplikácia na monitorovanie kvality vzduchu v meste – elektronizácia

V rámci tzv. „smart riešení“ je navrhovaná realizácia opatrení zameraných na online monitoring znečistenia životného prostredia, a to najmä kvality ovzdušia a hluku, ktorých cieľom je ochrana a zlepšenie verejného zdravia pomocou monitorovania kvality ovzdušia.

Realizácia aktivít na vonkajšie inteligentné osvetlenie

Mesto Brezno plánuje prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov aj realizáciou opatrení zameraných na úsporu elektrickej energie a to formou inštalácie 28 ks energeticky úsporných solárnych svietidiel. Týmto opatrením sa vytvoria svetelno-technické podmienky na osvetlenie vnútroblokov a zvýši sa bezpečnosť aj kvalita života ich obyvateľov. Nakoľko sa nebude realizovať vybudovanie verejného osvetlenia pripojeného na distribučnú elektrickú sieť, inštalovaním solárnych svietidiel sa predíde vzniku potreby primárnej energie (svietidlá nebudú spotrebovávať žiadnu elektrickú energiu z distribučnej elektrickej siete), čím dôjde aj k úspore produkcie emisií CO2. 

Ulica 9. mája

Ulica ŠLN
Ulica Malinovského

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231