Zmena povrchov asfaltových ihrísk na svetlé plochy

V prípade verejných plôch je cieľom zmeniť spevnené povrchy na svetlé, resp. odrazové povrchy s nižšou absorpciou slnečného žiarenia, ktoré výrazne prispejú k zníženiu efektu „tepelného ostrova“, keďže tmavé spevnené plochy odrážajú len 10-20% slnečného žiarenia, zatiaľ čo svetlé povrchy viac ako polovicu. Uvedené opatrenie na zvyšovanie odolnosti verejných plôch voči prehrievaniu bude realizované na povrchoch asfaltových ihrísk a to na celkovej ploche 1 600 m2 

Zelené steny na kontajnerových stojiskách

Na zvýšenie vlhkosti ovzdušia, zníženie obsahu prachových častíc a vytvorenie pohľadovej a vegetačnej bariéry budú na dvoch kontajnerových stojiskách osadené vertikálne substrátové záhrady s výsadbou trvaliek.

Exteriérová vertikálna zeleň vo dvore M. R. Štefánika 

V prípade verejných budov pôjde o zabezpečenie tienenia alternatívnymi prvkami zelenej infraštruktúry, konkrétne formou exteriérovej vertikálnej zelene, ktorá bude osadená vo dvore M. R. Štefánika, kde sídli Múzeum komunizmu. Pôjde o zazelenanie časti fasády múrov. Cieľom je zabezpečenie ochladenia prostredia prostredníctvom evapotranspirácie vegetácie (výdaj vody z povrchu rastlín) a evaporácie (vyparovania) z povrchov, zachytávanie prachových častíc. Vertikálna zeleň prispieva k zlepšeniu a ozdraveniu klímy, podieľa sa na zvýšení ekologickej hodnoty daného priestoru.

Realizácia aktivít na zbieranie dažďovej vody v rámci vodozádržných opatrení – hospodárne využitie vody v MŠ Boženy Němcovej

V oblasti zmien zrážkových pomerov, najmä v súvislosti s častejšími výskytmi sucha, navrhlo mesto znížiť spotrebu vody opätovným využitím dažďovej a odpadovej „sivej“ vody v objekte materskej školy Boženy Němcovej. Zrážková voda je zachytávaná do povrchových vodozádržných nádob a ďalej využívaná na zavlažovanie trávnatých plôch v areáli školy, čím došlo k šetreniu finančných prostriedkov za dodávku a odvádzanie vôd (tzv. vodné a stočné). Zavlažovaním zrážkovou vodou sa doplnili zásoby podzemných vôd a zlepšila sa mikroklíma prostredia pomocou zvýšeného výparu. 

Za týmto účelom boli v rámci navrhovaného opatrenia zakúpené: 
▪ 4 ks zberačov vody s filtrom: 2 ks zbernej plastovej nádrže s objemom 300l a 2 ks zbernej plastovej nádrže s objemom 650l 
▪ 4 ks výpustný kohútik 
▪ 4 strešné zvody zo strechy s plochou 219 m2

Realizácia aktivít na zvýšenie energetickej efektívnosti - MŠ B. Němcovej:

Obnova objektu pozostávala: 

  • zo zateplenia obvodových stien nadzemných podlaží, z výmeny okenných a dverných výplní, z obnovy balkóna, úpravy klampiarskych konštrukcií objektu, modernizácie kotolne a z vybudovania nového odkvapového chodníka. 

V zmysle záverov energetického auditu dôjde obnovou objektu k úspore emisií CO2 v celkovej výške 14,3 t CO2/rok. Miera úspory celkovej energie po prevedení všetkých navrhovaných stavebných úprav budovy je projektovaná vo výške cca 64% oproti existujúcemu riešeniu. V prípade uvedených opatrení pre zvýšenie energetickej efektívnosti budov bol kľúčový indikátor, ktorým sa plánuje vykazovať merateľný príspevok k dosiahnutiu minimálne požadovanej cieľovej hodnoty pre zníženie emisií CO2, stanovený na základe záverov z energetických auditov vypracovaných pre obe budovy materských škôl.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231