Zakúpenie 10 kusov bicyklov pre zamestnancov Mestského úradu a Technických služieb

Ďalším opatrením, ktorým chcelo mesto znížiť emisie znečisťujúcich látok z automobilovej dopravy je rozvíjať trvalo udržateľnú mobilitu a to prostredníctvom podpory a rozvoja cyklistickej dopravy.
Za účelom rozvoja a propagácie cyklistickej dopravy navrhlo mesto nakúpiť 10 ks bicyklov pre zamestnancov Mestského úradu a Technických služieb mesta. Uvedeným opatrením chce Mestský úrad v Brezne ísť príkladom pre svojich obyvateľov a motivovať ich k využívaniu udržateľných foriem dopravy, aby na dochádzanie do práce použili bicykel namiesto motorového vozidla.

Zakúpenie elektrického auta pre účely zamestnancov mesta

Cestná doprava a motorové vozidlá sa veľkou mierou podieľajú na znečistení životného prostredia na území mesta. Znečistenie ovzdušia a hluk z dopravy narušujú kvalitu života a zhoršujú životné podmienky obyvateľov mesta. 

Z uvedeného dôvodu navrhlo mesto Brezno prispieť k zníženiu množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia na území mesta prostredníctvom zakúpenia a využívania elektromobilu v službách samosprávy mesta pre potreby zamestnancov mesta. Nový elektromobil s nulovými kombinovanými emisiami CO2 v g/km bol obstaraný pre potreby zamestnancov mestského úradu, aby sa v rámci možností dojazdu elektromobilu uprednostnil na cesty v rámci mesta a okolia ekologický spôsob prepravy. Zakúpený elektromobil je využívaný výlučne na činnosti nehospodárskeho charakteru vo verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií mestského úradu v Brezne.

Využívaním elektromobilu s nulovými emisiami CO2 dôjde v porovnaní s vozidlom, ktoré sa využívalo pred zakúpením elektromobilu, k predpokladanej úspore emisií vo výške 1,052 t CO2/rok.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231