Vzdelávacie, informačné a propagačné aktivity projektu

Projekt sa okrem investičným aktivít zameral aj na tzv. mäkké opatrenia, ku ktorým patrila vzdelávacia činnosť a osveta v oblasti environmentálneho povedomia. Okrem zriadenia tejto stránky o projektových aktivitách a výsledkoch a zorganizovania 3 projektových konferencií to bola aj príprava stálej putovnej výstavy o zmene klímy a aktivitách mesta Brezno v tejto oblasti, vzdelávací program pre deti základných škôl a prezentácie a besedy v školách o zmene klímy, jej dôsledkoch a možnostiach ako môžu aj deti prispieť k zmierneniu jej dopadov, spolu s oboznámením detí o tom, čo mesto Brezno zrealizovalo počas projektu.

 

Vzdelávací program pre deti

Bol spracovaný v spolupráci s odborníkmi zo spoločnosti, ktorí spracovali strategický dokument „Akčný plán pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mesta Brezno“. Cieľom je aktívnou formou priblížiť otázky spojené s negatívnymi dopadmi zmeny klímy a nevyhnutnosťou prijatia riešení „samých od seba“ v duchu hesla „kdesi treba začať“. Podklady sú k dispozícii učiteľom základných škôl v Brezne na použitie na vyučovaní.

 


Výstava „Zmena klímy a reakcia mesta Brezno“

Obsah všetkých panelov si môžete pozrieť TU

 

 

 

Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne.

Sumár výsledkov projektu

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v priebehu troch rokov, sa mesto snaží zabezpečiť udržateľné klimatické podmienky pre život súčasných aj budúcich generácií obyvateľov.

Na vlastnej koži

Neznesiteľné horúčavy, extrémne suchá, prívalové dažde aj ničivé povodne. Klimatickú zmenu čoraz častejšie a intenzívnejšie pociťujú už aj obyvatelia Brezna. V snahe minimalizovať tieto negatívne javy sa mesto rozhodlo zapojiť do výzvy ministerstva životného prostredia s názvom SK-Klíma a získalo grant vo výške 1,4 milióna eur z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Vďaka týmto prostriedkom sa mu v priebehu troch rokov podarilo zrealizovať celkovo 19 investičných aktivít vychádzajúcich zo strategického dokumentu Akčný plán pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mesta Brezno, ktorého cieľom je zvýšenie odolnosti voči negatívnym vplyvom klimatickej zmeny.

Prijaté opatrenia prispeli k zlepšeniu energetickej efektívnosti verejných budov, zníženiu emisií skleníkových plynov investíciami do elektromobility a prostriedkov nemotorovej dopravy, k úsporám energií vďaka využitiu inteligentného verejného osvetlenia, k ochladzovaniu prostredia pomocou rozširovania zelenej a modrej infraštruktúry, zachytávaniu zrážkovej vody na jej opätovné použitie či k vytvoreniu podmienok na dôkladnú separáciu biologicky rozložiteľného odpadu.

Milada Šimkovičová, vedúca odboru riadenia projektov v Brezne po záverečnej konferencii dodala: „Tri roky práce hodnotím na výbornú. Spoločne s tímami odboru riadenia projektov a investičného odboru sa nám podarilo dokončiť veľmi peknú a prospešnú vec, vďaka ktorej bude naše mesto pripravené adaptovať sa na rýchlo sa meniacu klímu. Verím, že Brezno bude
schopné odolávať týmto zmenám a výsledky našej práce povedú k zlepšeniu životného
prostredia pre všetkých obyvateľov Brezna.“

 

 

 

 

Uskutočnila sa záverečná konferencia projektu

Dňa 11.4.2024 sa na pôde Mestského hotela Ďumbier uskutočnila záverečná konferencia projektu.

Cieľom bolo zhrnúť a zhodnotiť výsledky úspešného projektu vo forme odborných prezentácií, ale aj prostredníctvom putovnej výstavy s názvom Brezno a zmena klímy.

Pozvanie na záverečné sympózium prijali špecialisti v oblasti životného prostredia, analytici
monitoringu meteorologických meraní, vývojári technologických spoločností, ale aj zástupcovia Smart Cities klubu či dodávateľských firiem.


Úvodné slová patrili primátorovi Brezna Tomášovi Abelovi, ktorý vyzdvihol aktívnu spoluprácu mesta s jednotlivými partnermi projektu a vyjadril vďaku všetkým, ktorí participovali na jeho úspešnej realizácii. „Celý projekt začal na základe našej spolupráce s
klubom Smart Cities Slovensko, v rámci ktorej som sa zúčastnil na úvodnej konferencii v nórskom Osle. Následne sme našli nórskeho partnera, vďaka čomu sme mohli získať zdroje a začať s projektom. Nie je celkom obvyklé, aby sa také malé mestá, ako je Brezno, zapájali do obdobných projektov, ale verím, že budeme inšpiráciou aj pre iné samosprávy na Slovensku. Opatrenia, ktoré sme prijali a ktoré zmierňujú negatívne dôsledky zmeny klímy v mestskom prostredí totiž môžeme dnes bezpochyby označiť za veľmi potrebné, dokonca nevyhnutné,“ zhodnotil primátor.

Zoznam aktivít je dlhý
Po prezentácii Tatiany Babalovej z Ministerstva životného prostredia SR, ktorá v skratke predstavila grantový Program SK-Klíma, nasledoval príspevok vedúcej odboru riadenia projektov v Brezne Milady Šimkovičovej, v ktorom zosumarizovala výsledky ukončeného projektového zámeru mesta. Samospráve sa vďaka nemu podarilo zrealizovať plánované investície na zvýšenie energetickej efektívnosti materských škôl na Hradbách a Ulici Boženy Němcovej, kde boli zároveň umiestnené aj zberné nádoby na dažďovú vodu. V uliciach mesta pribudlo 560 smart senzorov na monitoring kvality ovzdušia, ako aj 28 energeticky úsporných
solárnych svietidiel. Breznianska radnica zároveň kúpila ďalší elektromobil a desať bicyklov vrátane stojanov na služobné účely pre zamestnancov mestského úradu a Technických služieb a v najbližšom období plánuje zmeniť povrchy asfaltových ihrísk na svetlé plochy, aby nedochádzalo k ich prehrievaniu. Posun nastal aj v oblasti odpadového hospodárstva, keď sa nákupom 50 kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad zlepšila jeho separácia a ekologické zhodnocovanie. Postupne budú viditeľné i opatrenia súvisiace s masívnou výsadbou zelene v podobe kvitnúcich lúčnych spoločenstiev, mobilných stromov, rastlinnej sochy cyklistu či funkčnej
vertikálnej vegetácie na viacerých miestach v meste.

Nádej na zlepšenie
Po analytickom príspevku spracovateľa Akčného plánu Jana Matouša, v ktorom na základe zozbieraných dát pomenoval hlavné klimatické hrozby pre Brezno a navrhol efektívne a adresné riešenia, sa k slovu dostal zástupca dodávateľa pre inštaláciu senzorov kvality ovzdušia Peter Kočalka, ktorý priblížil proces online monitoringu znečistenia životného prostredia aplikovaný na území mesta. O svoje odborné poznatky a skúsenosti z praxe sa podelil aj vedúci odboru monitorovania kvality ovzdušia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Martin Kremler, ktorý prítomných oboznámil s alarmujúcimi výsledkami meraní mobilnej monitorovacej stanice umiestnenej na breznianskom námestí počas šesťmesačného kontrolného obdobia. Brezno sa podľa nich zaradilo k trom najrizikovejším oblastiam na Slovensku s vysokou koncentráciou prachových častíc v ovzduší, pričom ich zdrojom sú predovšetkým lokálne kúreniská.

Pozitívnu inšpiráciu vo vzťahu k životnému prostrediu priniesol v krátkom dokumente zo Švédska a Dánska predseda Smart Cities klubu Miloslav Jurík a posledný so svojím príspevkom vystúpil vedúci investičného odboru v Brezne Ivan Kamenský, ktorý priblížil ďalšie aktivity mesta zamerané na elimináciu negatívnych vplyvov klimatickej zmeny.

Všetkým prezentujúcim a účastníkom ďakujeme, že si našli čas a zúčastnili sa konferencie.zaverecna-konferencia

Brezno spustilo mobilnú aplikáciu, ktorá umožní sledovať aktuálny stav a kvalitu životného prostredia

Niekoľko stoviek inteligentných senzorov už monitoruje kvalitu ovzdušia a ďalšie dôležité meteorologické parametre v rámci celého mesta. Cieľom projektu, na ktorý Brezno získalo zdroje z Nórskych grantov, je ochrana a zlepšenie verejného zdravia.

Hustá sieť špeciálnych snímačov aktuálne generuje mimoriadne presnú mapu stavu merateľných ukazovateľov, ktorá vedeniu
mesta pomôže pri plánovaní preventívnych opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov.

Údaje pre kvalifikované rozhodnutia
Breznianska samospráva koncom minulého roka pristúpila k realizácii opatrení zameraných na online monitoring znečistenia životného prostredia. V uliciach mesta preto nainštalovala celkovo 560 špeciálnych senzorov, ktoré dokážu okrem teploty, relatívnej vlhkosti a barometrického tlaku vyhodnotiť aj stav kvality ovzdušia. Brezno na tento účel získalo externé zdroje z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške takmer 150 tisíc eur. „Keďže znečistenie ovzdušia v meste a jeho okolí predstavuje významnú hrozbu pre ľudské zdravie a kvalitu života obyvateľov, na základe nameraných údajov bude možné robiť kvalifikované rozhodnutia napríklad v zmysle potreby výsadby zelene, zmeny organizácie dopravy či cieleného pátrania po zdrojoch znečistenia v konkrétnych častiach mesta,“ vyzdviholprínosy projektu primátor Tomáš Abel.

K dispozícii 24/7
Jednotlivé senzory sú osadené na stĺpoch verejného osvetlenia vo vzdialenosti nie väčšej ako 100 metrov od seba, čo vytvára
mimoriadne presnú mapu meraných parametrov. „Tie umožnia objektívne a podrobne spracovať zoznam rizikových lokalít ako
sú tzv. ostrovy tepla, informovať o relatívnom stave ovzdušia v rámci mesta, predpovedať zhoršovanie alebo zlepšovanie
stavu životného prostredia, presnejšie určiť plán dopravy a údržby ciest alebo generovať výstrahy pri náhlom zhoršení stavu životného prostredia,“ doplnila vedúca odboru riadenia projektov Milada Šimkovičová. Inteligentné snímače sú totiž v nepretržitej prevádzke a namerané dáta zaznamenávajú 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Údaje z nich sa automaticky prenášajú v pravidelných intervaloch na centrálny server a do aplikácie, prostredníctvom ktorej ich môže sledovať už aj široká verejnosť.

 

Brezno Smart City Sensors
Mesto koncom januára spustilo novú mobilnú aplikáciu s názvom Brezno Smart City Sensors, ktorá umožňuje jej užívateľom kontrolovať stav životného prostredia v Brezne. Po stiahnutí sa v telefóne zobrazí mapa všetkých senzorov nainštalovaných v meste, z ktorej je možné vybrať konkrétny snímač a sledovať jeho údaje o nameranej teplote, relatívnej vlhkosti a tlaku vzduchu v reálnom čase. Užívateľ si zároveň môže zvoliť časové rozpätie meraní od 6 hodín až po päť rokov a porovnať tak súčasný stav s minulosťou, prípadne aj s inými časťami mesta. Cieľom samosprávy je postupne rozšíriť monitorovaciu sieť až na 1000 senzorov, vďaka ktorým bude schopná ešte komplexnejšie vyhodnotiť aktuálny stav a kvalitu životného prostredia, a včas tak prijať preventívne opatrenia vhodné pre konkrétne lokality na svojom území.

Energia zo slnka už osvetľuje vnútrobloky aj v noci

V rámci rozsiahleho environmentálneho projektu, na ktorý Brezno získalo prostriedky z Nórskych grantov, vlani vo vybraných častiach mesta nainštalovali takmer tri desiatky úsporných solárnych lámp. Keďže nie sú napojené na elektrickú sieť, šetria peniaze aj prírodu.

Nové osvetlenie okrem iného zvyšuje bezpečnosť a kvalitu života obyvateľov.

Zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
Mesto vlani opäť rozšírilo sieť verejného osvetlenia o ďalšie svetelné body. V priebehu dvoch mesiacov pribudlo v troch zrevitalizovaných vnútroblokoch, v ktorých doposiaľ pouličné osvetlenie chýbalo, celkovo 28 energeticky úsporných solárnych svietidiel. Šestnásť ich nainštalovali v lokalite ČSA – Malinovského a po šesť v Štvrti Ladislava Novomeského a na Ulici 9. mája.

Projekt v hodnote viac ako 53 tisíc eur bol financovaný z Nórskych grantov, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov mesta, pričom sa realizoval ako jedna z aktivít v rámci projektu Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy.

Energia zo slnka
Výkopové práce, osadenie stožiarov aj samotnú inštaláciu solárneho systému vo vytypovaných mestských častiach zrealizoval vysúťažený dodávateľ v poslednom kvartáli minulého roka. Keďže použitá technológia využíva úsporné LED svietidlá s príslušnou fotovoltaikou a nastaviteľnou intenzitou svetelného toku, nové osvetlenie sa radí medzi tzv. zelené a inteligentné. „Jednotlivé lampy majú vlastný solárny panel, ktorý v priebehu dňa absorbuje energiu zo slnka, následne ju premení na elektrickú energiu a tú potom v
batériách s veľkou účinnosťou nahromadí. Akonáhle sa začne stmievať, svietidlo sa rozsvieti,“ približuje Silvia Bubelínyová z investičného odboru. Výkopové práce, osadenie stožiarov aj samotnú inštaláciu solárneho systému vo vytypovaných mestských častiach zrealizoval vysúťažený dodávateľ v poslednom kvartáli minulého roka. Keďže použitá technológia využíva úsporné LED svietidlá s príslušnou fotovoltaikou a nastaviteľnou intenzitou svetelného toku, nové osvetlenie sa radí medzi tzv. zelené a inteligentné. „Jednotlivé lampy majú vlastný solárny panel, ktorý v priebehu dňa absorbuje energiu zo slnka, následne ju premení na elektrickú energiu a tú potom v batériách s veľkou účinnosťou nahromadí. Akonáhle sa začne stmievať, svietidlo sa rozsvieti,“ približuje Silvia Bubelínyová z investičného odboru.

Zvýšili úsporu aj bezpečnosť
Vzhľadom na to, že jednotlivé svetelné body nie sú pripojené na elektrickú rozvodnú sústavu a nespotrebovávajú žiadnu energiu
z distribučnej siete, dochádza nielen k finančnej úspore pre brezniansku samosprávu, ale aj k zníženiu produkcie emisií CO2, čo je primárnym cieľom Akčného plánu. „Opatreniami zameranými na úsporu elektrickej energie sme prispeli k zníženiu emisií skleníkových plynov a zároveň aj k zlepšeniu svetelno-technických podmienok na osvetlenie vnútroblokov, čím sme zvýšili bezpečnosť aj kvalitu života ich obyvateľov,“ vyzdvihol prínosy zrealizovaného projektu primátorTomáš Abel.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231