Zakúpením 50 kusov kontajnerov o objeme 1,100 l podporiť oboznámenie sa s biorozložiteľným odpadom

Hlavným zdrojom skleníkových plynov vznikajúcich na skládkach odpadov je biologický rozložiteľný odpad. Narastajúce koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére indikujú narastanie globálneho teplotného priemeru, čo môže viesť k potenciálnej katastrofickej klimatickej premene. 

Z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov, ktoré sa v súčasnosti ukladajú v SR na skládky odpadov alebo spaľujú v spaľovniach odpadov, sa dá využiť kompostovaním 35 až 70 %. Kompostovanie biologických odpadov je považované odborníkmi za jeden z účinných prostriedkov znižovania produkcie CO2 pri ľudskej činnosti a tým aj za prostriedok v boji proti globálnemu otepľovaniu. Potenciál úspor CO2 kompostovaním pri mieste vzniku biologického odpadu je v SR veľký. 

Kompostovanie BRO v mieste ich vzniku je v tomto smere najúčinnejšie. Recykláciou biologických odpadov kompostovaním možno prispieť k účinnejšiemu boju proti zmene klímy, pretože sa zlepšuje kvalita pôdy a dosahuje sa sekvestrácia oxidu uhličitého do pôdy. Cieľom mesta Brezno v tejto oblasti je zníženie množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním a zabezpečenie ekologického zhodnocovania BRO. 
Naplnenie uvedeného cieľa bolo dosiahnuté realizáciou opatrení súvisiacich s vytvorením infraštruktúry na zber BRO (od roku 2022 vrátane kuchynského odpadu) prostredníctvom nákupu kontajnerov na BRO (50 ks s objemom 1 100 litrov), čím sa vytvoril systém komplexného zneškodňovania odpadovej biomasy jednou z najprírodnejších a najekologickejších foriem - kompostovaním týchto organických odpadov. 

Za obdobie trvania projektu (3+5 rokov) sa zabezpečením zberu a zhodnocovania BRO dosiahne zníženie emisií CO2 v celkovej výške 1 898 t.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231