Realizácia aktivít na zbieranie dažďovej vody v rámci vodozádržných opatrení – hospodárne využitie vody v MŠ Boženy Němcovej

V oblasti zmien zrážkových pomerov, najmä v súvislosti s častejšími výskytmi sucha, navrhuje mesto znížiť spotrebu vody opätovným využitím dažďovej a odpadovej „sivej“ vody v objekte materskej školy Boženy Němcovej. Zrážková voda bude zachytávaná do povrchových vodozádržných nádob a ďalej využívaná na zavlažovanie trávnatých plôch v areáli školy, čím dôjde k šetreniu finančných prostriedkov za dodávku a odvádzanie vôd (tzv. vodné a stočné). Zavlažovaním zrážkovou vodou sa doplnia zásoby podzemných vôd a zlepší sa mikroklíma prostredia pomocou zvýšeného výparu. 

Za týmto účelom budú v rámci navrhovaného opatrenia zakúpené: 
▪ 4 ks zberačov vody s filtrom: 2 ks zbernej plastovej nádrže s objemom 300l a 2 ks zbernej plastovej nádrže s objemom 650l 
▪ 4 ks výpustný kohútik 
▪ 4 strešné zvody zo strechy s plochou 219 m2

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231