Aktuality

Mesto nakúpilo z Nórskych fondov 50 kusov zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad

Po energetike, priemysle a poľnohospodárstve je odpadové hospodárstvo štvrtým najväčším zdrojom skleníkových plynov v Európskej únii.

Hlavným zdrojom emisií sú práve skládky odpadov. Hlavným zdrojom skleníkových plynov vznikajúcich na skládkach odpadov je biologický rozložiteľný odpad (BRO). Jeho rozkladom pri anaeróbnych podmienkach vzniká skládkový plyn. V SR sa ročne uloží na skládky odpadov cca 1 296 347 ton komunálnych odpadov.

Narastajúce koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére indikujú narastanie globálneho teplotného priemeru, čo môže viesť k potenciálnej katastrofickej klimatickej premene. Z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov, ktoré sa v súčasnosti ukladajú v SR na skládky odpadov alebo spaľujú v spaľovniach odpadov, sa dá využiť kompostovaním 35 až 70 %.

Kompostovanie biologických odpadov je považované odborníkmi za jeden z účinných prostriedkov znižovania produkcie CO2 pri ľudskej činnosti a tým aj za prostriedok v boji proti globálnemu otepľovaniu. Potenciál úspor CO2 kompostovaním pri mieste vzniku biologického odpadu je v SR veľký.

Kompostovanie BRO v mieste ich vzniku je v tomto smere najúčinnejšie. Recykláciou biologických odpadov kompostovaním možno prispieť k účinnejšiemu boju proti zmene klímy, pretože sa zlepšuje kvalita pôdy a dosahuje sa sekvestrácia oxidu uhličitého do pôdy.

Cieľom mesta Brezno v tejto oblasti je zníženie množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním a zabezpečenie ekologického zhodnocovania BRO.

Naplnenie uvedeného cieľa bude dosiahnuté realizáciou opatrení súvisiacich s vytvorením infraštruktúry na zber BRO. Prispením projektu k uvedenému cieľu je nákup 50 ks kontajnerov na BRO s objemom 1 100 litrov. To prispeje k vytvoreniu systému komplexného zneškodňovania odpadovej biomasy jednou z najprírodnejších a najekologickejších foriem - kompostovaním týchto organických odpadov. Tieto kontajnery sú rozmiestnené na kontajnerových stojiskách naprieč celým mestom.

Zabezpečením zberu a zhodnocovania BRO v katastrálnom území mesta sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu o zložku biologicky rozložiteľných druhov odpadu a následne sa zamedzí drahému a environmentálne veľmi zaťažujúcemu skládkovaniu odpadu.

Zber BRO sa bude realizovať v katastrálnom území mesta Brezno. Samotné zhodnocovanie sa bude realizovať na kompostárni v Brezne. Dôsledkom realizácie tohto opatrenia bude vyriešený komplexný systém infraštruktúry zberu a efektívneho zhodnocovania BRO v meste Brezno v súlade s legislatívnymi ustanoveniami Slovenskej republiky a smernicami Európskej únie.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231