Realizácia aktivít na zvýšenie energetickej efektívnosti  - MŠ Hradby:

Obnova objektu pozostávala: 

  • z komplexnej obnovy vonkajšieho plášťa /obvodové steny, strechy, stropy, sokle/, konkrétne zateplenie, farebné a materiálové riešenie fasády, výmeny okien, dverí, presklených stien, oplechovanie okien, presklených stien, atík, opravy vstupných železobetónových konštrukcií, ochrany pred bleskom, vyregulovania vykurovania, výmeny svietidiel, vyhotovenia návrhu drobných stavebných úprav objektu 
    V zmysle záverov energetického auditu dôjde obnovou uvedenej materskej školy k úspore emisií CO2 v celkovej výške 49,7 ton/rok. Zároveň sa realizáciou opatrení dosiahne potenciálna úspora energie vo výške cca 68% oproti existujúcemu stavu.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231