Realizácia aktivít na zvýšenie energetickej efektívnosti - MŠ B. Němcovej:

Obnova objektu pozostávala: 

  • zo zateplenia obvodových stien nadzemných podlaží, z výmeny okenných a dverných výplní, z obnovy balkóna, úpravy klampiarskych konštrukcií objektu, modernizácie kotolne a z vybudovania nového odkvapového chodníka. 

V zmysle záverov energetického auditu dôjde obnovou objektu k úspore emisií CO2 v celkovej výške 14,3 t CO2/rok. Miera úspory celkovej energie po prevedení všetkých navrhovaných stavebných úprav budovy je projektovaná vo výške cca 64% oproti existujúcemu riešeniu. V prípade uvedených opatrení pre zvýšenie energetickej efektívnosti budov bol kľúčový indikátor, ktorým sa plánuje vykazovať merateľný príspevok k dosiahnutiu minimálne požadovanej cieľovej hodnoty pre zníženie emisií CO2, stanovený na základe záverov z energetických auditov vypracovaných pre obe budovy materských škôl.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231