Realizácia aktivít na vonkajšie inteligentné osvetlenie

Mesto Brezno plánuje prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov aj realizáciou opatrení zameraných na úsporu elektrickej energie a to formou inštalácie 28 ks energeticky úsporných solárnych svietidiel. Týmto opatrením sa vytvoria svetelno-technické podmienky na osvetlenie vnútroblokov a zvýši sa bezpečnosť aj kvalita života ich obyvateľov. Nakoľko sa nebude realizovať vybudovanie verejného osvetlenia pripojeného na distribučnú elektrickú sieť, inštalovaním solárnych svietidiel sa predíde vzniku potreby primárnej energie (svietidlá nebudú spotrebovávať žiadnu elektrickú energiu z distribučnej elektrickej siete), čím dôjde aj k úspore produkcie emisií CO2. 

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231