Realizácia aktivít - inštalácia senzorov kvality vzduchu a kombinovaného snímača meteorologických parametrov – rýchlosť vetra a smer, teplota a relatívna vlhkosť, zrážky a barometrický tlak

Znečistenie ovzdušia v meste Brezno a jeho okolí predstavuje významnú hrozbu pre ľudské zdravie a kvalitu života jeho obyvateľov. Byť schopný komplexne odhadnúť celkové znečistenie a kvalitu ovzdušia na území mesta je veľmi dôležité pre rozhodovanie a implementáciu preventívnych opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov. V katastri mesta bude preto osadených 560 senzorov (senzor basic 500 ks, senzor optimal 50 ks, senzor full 10 ks) vo vzdialenosti nie väčšej ako 100 m od seba, čo bude generovať extrémne presnú mapu stavu merateľných ukazovateľov. Takto získané údaje umožnia objektívne a extrémne podrobne spracovať zoznam rizikových lokalít, budú informovať o relatívnom stave ovzdušia v rámci katastra, dokážu byť použité na predpovede zhoršovania stavu životného prostredia, umožnia presnejšie definovať plán dopravy v rámci mesta, prípadne generovať výstrahy pri náhlom zhoršení stavu. Jednou zo zásadných oblastí, ktorú týmto riešením mesto vie ovplyvniť, je tvorba skleníkových plynov – hlavne CO2.

Kontakt

Mestský úrad Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
Slovakia (Slovak Republic)
IČO:00313319 DIČ:2020398391

email: podatelna@brezno.sk 
telefón: 048/6306 231